Weather Vane

<< Previous Photo 
Weather Vane

Weather Vane
The weather vane is the source of our church logo.
<< Previous Photo